• Ishonch telefoni: 1298 •

Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси

MCUZ > Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси

“Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси”
Давлат унитар корхонасининг
Устави

 

1-боб. Умумий қоидалар

1. Ушбу Устав Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2006 йил 16 октябрдаги 215-сонли қарори билан тасдиқланган Давлат корхоналари тўгрисида низом ва бошқа конун хужжатларига мувофиқ ишлаб чиқилган бўлиб “Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси” давлат унитар корхонаси (кейинги ўринларда Корхона деб юритилади) хуқуқий мақомини, асосий вазифалари, функциялари, ҳуқуқларини хамда фаолиятининг ташкилий асосларини белгилайди.

2. Корхона Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 2 апрелдаги ПҚ-3646-сонли “Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги карорига асосан Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги хузурида ташкил этилган.

3. Корхона хўжалик ҳисобида фаолият юритади.

4. Корхона ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва қонунларига. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қарорларига, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, қарорлари ва фармойишларига, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ва фармойишларига, Ўзбекистон Республнкаси Қурилиш вазирлигининг буйруқларига, ушбу Уставга, шунингдек бошқа қонун хужжатларига амал қилади.

5. Корхона юридик шахс ҳисобланади. алоҳида мол-мулкка. мустақил балансга. банк ҳисоб рақамларига, шу жумладан валюта ҳисоб рақамларига, эмблемага, штампларга ва бланкаларга, товар белгиларига, Ўзбекистон Республикасининг Давлат герби тасвири туширилган, ўз номи давлат тилида ёзилган муҳрга ва бошқа реквизитларга эга бўлади.

6. Корхонанинг тўлиқ номланиши:

а) давлат тилида:

толиқ – Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги хузуридаги

«Шаҳарсозлик хужжатлари экспертизаси» Давлат унитар корхонаси, қисқартирилган — «Давекспертиза» ДУК.

б) рус тилида:

толиқ – Государственное унитарное предприятие «Экспертиза градостроительной документации» при Министерстве строительства Респубилки Узбекистан, сокращенно — ГУП «Госэкспертиза»:

в) инглиз тилида:

тўлиқ – Стале унитарй энтерприсе «Эхпертисе оф тоwн планнинг доcументатион» ундер тҳе Министрй от Cонструcтион оф тҳе Републиc оф Узбекистан.

қисқартирилган—Ѕтате Унитарй Энтерприсе «Гоцехпертиза».

2-боб. Корхонанинг филиаллари

7. Корхона Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қонун ҳужжатлари талабларига риоя килган ҳолда филиаллар ташкил этади:

—филиал фаолиятига Директор раҳбарлик қилади ва юкланган вазифалар ҳамда функцияларнинг бажарилиши учун шахсан жавоб беради.

8. Филиаллар Корхона томонидан тасдиқланган низом асосида фаолият кўрсатади. Корхона филиалларининг муассиси хисобланали.

9. Филиал рахбари белгиланган тартибпа Филиал маблаглари ва мол-мулкнни тасарруф этали. шартномалар тузади, банкларда хисоб ракамлари очади;

—филиал Корхона билан келишган холда асосий воситаларни сотиш, уларни ижарага ёки гаровга бериши мумкин.

10. Филиаллар ҳар чорак якуни бўйича Корхона ҳисоб рақамига ўз аромадларининг 10 фоизи микдорида маблағ ўтказади.

3-боб. Корхонанинг ҳуқуқий макоми

11. Ташкилий-ҳуқуқий шакли давлат корхонаси бўлиб, таъсисчиси Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги ҳисобланади.

12. Корхонанинг устав фонди микдори — олти миллион бир юз тоқсон беш минг тоққиз юз саксон икки сўм олтмиш беш тийин (6 195 982.65) га тенг.

13. Корхонанинг жойлашув манзили: Тошкент шаҳри, Абай кўчаси 6-уй, Қурилиш вазирлиги биносида.

14. Корхонанинг, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шаҳар филиаллари ва унинг ташкилий тузилмасига кирадиган бўлимлари Корхона тизимига хирувчилар деб аталади.

15. Корхона ва унинг филиаллари томонидан ушбу Уставда белгиланган вазифалар лисензия олмасдан амалга оширилади.

16. Корхона ўз фаолиятини давлат ва хўжалик бошқаруви органлари, махаллий давлат хокимияти органлари, нодавлат нотижорат ташкилотлар, хорижий ва халқаро камда бошқа ташкилотлар билан ҳамкорликда амалга оширади.

17. Корхона ўз ваколатлари доирасида кабул қилган ва норматив-хукукий тусга эга бўлган қарорлари давлат ва хужалик бошқаруви органлари, маҳаллий давлат ҳокимияти ва бошқарув органлари, ташкилий-ҳукукий шаклидан катъи назар, хўжалик юритувчи субъэктлар ва фуқаролар томонидан бажарилиши мажбурийдир.

4-боб. Асосий вазифалари ва функциялари

18. Қуйидагилар Корхонанинг асосий вазифалари ҳисобланади:

—Давлатни ривожлантириш дастури манбалари ҳисобига амалга ошириладиган шаҳарсозлик, лойиҳа-смета, ишчи лойиҳа ва ишчи хужжатларнинг, шунингдек юридик ва жисмоний шахсларнинг ўз маблағлари ва жалб этилган маблағлари ҳисобига объэктлар қурилишининг мустахкамликка, ёнғин ва портлаш хавфсизлиги ҳамда шаҳарсозлик, ижтимоий, санитария-гигиена талабларига риоя этилнши, ёкилғи-энергетика, хом ашё ва табиий ресурслардан окилона фойдаланилиши, лойиҳа ечимларининг амалдаги нормативлар ва стандартларга мувофиклиги юзасидан белгиланган тартибда давлат экспертизаси ташкил этилиши ва ўтказилишини таъминлаш;

—архитектура-режалаштириш ва шаҳарсозлик ечимлари даражасинн ошириш;

—лойиҳалаштириш ишларини ва курилиш ишлаб чиқаришини такомиллаштириш ҳамда лойиҳалаштириш ва шаҳарсозлик соҳасидаги илғор тажрибани урганиш ва оммалаштириш;

—шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги буюртмачилар, шаҳарсозлик хужжатларнни ишлаб чиқувчилар ва бошқа ташкилотлар ўртасидаги шаҳарсозлик хужжатларига оид келишмовчиликларни кўриб чиқиш.

19. Корхона ўзига юкланган вазифалар доирасида куйидаги функиияларни амалга оширади:

—мулкчилик шаклларидан ва молиялаштириш манбаларидан катъи назар, шаҳарсозлик, лойиҳа—смета, ишчи лойиҳа ва ишчи ҳужжатларни, корхоналар, бинолар, иншоотлар, мухандислик тармоқлари ва йўл қурилиши объэктларини қуриш, кенгайтириш ва реконструкция қилишга доир лойиҳалаштириш

—ҳужжатларини, қишлоқ аҳоли яшаш жойлари ва шаҳар типидаги аҳоли яшаш

—жойларининг лойиҳалаштириш-режалаштириш хужжатларини белгиланган тартибда давлат экспертизасидан ўтказади:

—экспертиза натижаларини умумлаштиради, улар тўгрисида Қурилиш вазирлигини хабардор қилади, шаҳарсозлик хужжатларини ва экспертизани такомиллаштириш тўғрисида белгиланган тартибда таклифлар киритади:

—шаҳарсозлик хужжатларини ишлаб чиқувчилар томонидан ишлаб чиқилган шаҳарсозлик кунжатлари юзасидан хулосалар беради:

—шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги буюртмачиларга шаҳарсозлнк хужжатларини ишлаб чиқишда ( қайта ишлаб чиқишда), уларни экспертизадан ўтказиш масъзаларида маслаҳатлар беради ва бу хизматлар шартнома асосида амалга оширилади.

—шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги буюртмачилар, шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқувчилар ва бошқа ташкилотлар ўртасидаги шаҳарсозлик кужжатларига оид келишмовчиликларни кўриб чиқади.

—ўз ваколати доирасида шаҳарсозлик фаолияти соҳасида хорижий давлатлар, халқаро, хорижий ташкилотлар ва мутахассислар билан хамкорликни амалга оширади;

—ўз ваколатлари доирасида шаҳарсозлик фаолияти соҳасида норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини, шунингдек техник жиҳатдан тартибга солиш соҳасидаги норматив ва методик хужжатларнинг ишлаб чиқилишини ташкил этади, хорижий мамлакатлар ва ташкилотлар билан халқаро илмий-техник ва иқтисодий хамкорликни амалга оширади ва уларда қатнашади:

5-боб. Ҳуқуқлари ва жавобгарлиги

20. Корхона ўзига юкланган вазифалар ва функцияларни бажариш учун қўиидаги ҳукукларга эга:

—ташкилотларни, олий таълим муасасаларини, шунингдек олимлар ва мутахассисларни ( штатдан ташқари) фуқаролик-ҳуқуқий шартнома асосида жалб этиш;

—қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда давлат экспертизасини ўтказиш жараёнида аниқланган камчиликларни бартараф этиш учун шаҳарсозлик ҳужжатларини қайта ишлашга юбориш;

—шаҳарсозлик фаолияти субъэктларкдан давлат экспертизасини утказишга доир қўшимча хужжатларни белгиланган тартибда сўраш ва олиш:

—шаҳарсозлик фаолияти субъэктларидан давлат экспертизасини ўтказиш жараёнида шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатларига ҳамда шакарсозлик нормалари ва коидаларига риоя этилншинн талаб килиш;

—конун шжжатларида тақиқланмаган бошқа ҳукукларга ҳам эга бўлиши мумкин.

21. Корхона ўзига юкланган вазифалар ва функцияларнинг самарали бажарилиши учун жавоб беради.

6-боб. Фаолиятини ташкил этиш

22. Корхонага Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирининг буйруғи билан лавозимга тайинланадиган ва лавозимдан озод қилинадиган Бош директор раҳбарлик қилади.

23. Корхона бош директори:

—Корхона ва филиаллари фаолиятига раҳбарлик қилади, штат жадвалларини тасдиқлайди, юкланган вазифалар хамда функцияларнинг бажарилиши учун шахсан жавоб беради;

—ўз уринбосарларини, филиал директорларини ва уларнинг ўринбосарларини;

—лавозимга тайинлайди ва лавозимдан озод қилади;

—ўзининг ўринбосарлари ваколатларини белгилайди, улар ўртасида вазифаларни таксимлайди, Корхона ходимларини ва унинг тизимндаги раҳбарларнинг ваколатлари ва шахсий жавобгарлиги даражасини белгилайди;

—Корхона тизимига кирувчи филиаллар тўғрисидаги уставларини тасдиқлайди;

—Корхонанинг ва филиалларининг тузилмаларнга, штатларига белгиланган тартибда ўзгартиришлар киритади;

—ўз ваколатлари доирасида буйруклар чиқаради;

—ходимларни ишга қабул қилади ва улар билан тузилган меҳнат шартномаснни бекор қилади;

—ўз ваколати доирасида Корхона тизими ходимлари бажариши мажбурий бўлган буйруқлар ва қарорлар қабул қилади;

—белгиланган тартибда Корхона маблағлари ва мол-мулкини тасарруф этади. шартномалар тузади, банкларда ҳисоб рақамлари очади;

—муассис билан келишган голда корхонанинг асосий воситъчарни сотиш. уларни ижарага ёки гаровга беради;

—мол-мулкни бошка хўжалик жамиятининг устав фондига улуш сифатида киритиш;

—бошқа хўжалик жамиятларининг акциялари (улушлари)ни сотиб олиш;

—мол-мулкни бошқача тарзла тасарруф этади;

—конун хужжатларига мувофиг бошқа ваколатларни амалга оширади.

24. Корхона фаолиятини молиялаштириш ўз маблағлари ва филиаллар ҳисобидан амалга оширилади.

25. Корхона ҳар чорак якуни бўйича Вазирлик фаолиятини кўллаб-кувватлаш жамгармаси ҳисоб рақамига ўз даромадларининг 10 фоизи микдорида маблағ ўтказади.

7-боб. Якунловчи қоида

26. Давлат корхонасини қайта ташкил этиш ва тугатиш қонун хужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.